Środowiskowy Dom Samopomocy


Caritas Archidiecezji Katowickiej, w zarządzanym przez Fundację Caritas Katowice budynku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy.

Ośrodek – Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Caritas a Miastem Katowice. Celem prowadzonego domu jest podtrzymywanie i rozwijanie u Osób Niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, dobrego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i społeczności lokalnej. Ważnym zadaniem jest tworzenie ciepłego i opiekuńczego Ośrodka, który uczy jak żyć w środowisku otwartym, jak pokonywać codzienne trudności.

Personel placówki dba o utrzymanie uczestników w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej poprzez terapię zajęciową, ćwiczenia rehabilitacyjne i zajęcia z psychologiem. Niesiona jest pomoc w powtórnej adaptacji do życia po ukończeniu realizacji obowiązku szkolnego – np. szkoły specjalnej. Podopieczni rozwijają umiejętności społeczne poprzez zajęcia z zakresu samoobsługi, zaradności życiowej, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, motywowani są również do aktywnego życia, organizowania sobie czasu wolnego po zajęciach terapeutycznych.

Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami w celu integrowania uczestników i budowania wsparcia społecznego. Wśród nich wymienić można m.in. „Grupę wsparcia”, „Stowarzyszenie Inicjatyw In-ni w Rudzie Śląskiej”, „Teatr Rozrywki w Chorzowie”.

Osoby kierowane są do placówki na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Mieści się w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4.