STATUT Fundacji Caritas Katowice


Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1
Nazwa Fundacji.
Fundacja „FUNDACJA CARITAS KATOWICE” zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym repertorium A Nr 6199/2007 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 przez notariusza Jacka Darowskiego w dniu 14 sierpnia 2007r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest Miasto Katowice.

§ 4
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 6

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może posiadać znak graficzny i odznakę.

§ 7
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 8
Organ nadzorujący.
Nadzór nad Fundacją ze względu na zakres jej działania oraz cele sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II
Przedmiot i formy działania.

§ 9
Cele i formy działania Fundacji.

 1. Celami Fundacji są :
  a) bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna, pożytku publicznego
  b) wspieranie kościelnej akcji charytatywnej na terenie Archidiecezji Katowickiej,
  c) współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi, ze świeckimi instytucjami socjalnymi i dobroczynnymi oraz ludźmi dobrej woli,
  d) pozyskiwanie funduszy budżetowych i pozabudżetowych, a także funduszy akcesyjnych i strukturalnych UE przeznaczonych na działalność statutową.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu ludności jako Organizacja Pożytku Publicznego poprzez :

  Działalność nieodpłatną, w szczególności:
  a) rozeznawanie różnorakich form ubóstwa oraz podejmowanie inicjatyw służących ograniczeniu tego ubóstwa (85.32 PKD),
  b) współpracę z Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas innych diecezji w Polsce oraz Caritas Polska, a także współdziałanie ze zgromadzeniami zakonnymi, instytucjami i stowarzyszeniami katolickimi i kościelnymi, organami i organizacjami państwowymi, społecznymi oraz z organizacjami innych wyznań, fundacjami, międzynarodowymi instytucjami charytatywnymi w działalności opiekuńczej i charytatywnej (85.32 PKD),
  c) występowanie wobec władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji np. międzynarodowych w interesie osób potrzebujących (85.32 PKD),
  d) możliwość organizowania własnych placówek działalności gospodarczej i prowadzenie akcji, dających potrzebującym możliwość rehabilitacji społecznej, pracy i płacy, szczególnie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie (85.32 PKD),
  e) organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, całkowitej lub częściowej, udzielanie zapomóg gotówkowych i rzeczowych (85.32 PKD),
  f) organizowanie zbiórek, imprez dochodowych oraz różnorakich innych działań celem przysporzenia środków na kościelną działalność charytatywną (85.32 PKD),
  g) działalność wydawniczą (22.15 PKD),
  h) działalność na rzecz mniejszości narodowych (85.32 PKD),
  i) ochronę i promocję zdrowia (85.14 PKD),
  j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (85.32 PKD),
  k) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (85.32 PKD),
  l) działalność związaną z wypoczynkiem dzieci i młodzieży (92.72 PKD),
  m) przeciwdziałanie patologiom społecznym (85.32 PKD),
  n) działalność związaną z ratownictwem i ratownictwo (85.14 PKD),
  o) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą (85.32 PKD),
  p) promocję i organizację wolontariatu (85.32 PKD).

  Działalność odpłatną, w szczególności:
  a) możliwość organizowania własnych placówek działalności gospodarczej i prowadzenie akcji, dających potrzebującym możliwość rehabilitacji społecznej, pracy i płacy, szczególnie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie (85.32 PKD),
  b) działalność wydawniczą (22.15 PKD),
  c) ochronę i promocję zdrowia (85.14 PKD),
  d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (85.32 PKD),
  e) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (85.32 PKD),
  f) działalność związaną z wypoczynkiem dzieci i młodzieży (92.72 PKD),
  g) przeciwdziałanie patologiom społecznym (85.32 PKD),
  h) działalność związaną z ratownictwem i ratownictwo (85.14 PKD),

§ 10

 1. W ramach działalności Fundacji zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do wszystkich osób fizycznych, w tym: pracowników i członków władz Fundacji, a także osób, w stosunku do których pracownicy i członkowie władz pozostają z związku małżeńskim albo w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz pracowników lub członków władz Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz pracowników i władz Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy lub członkowie władz Fundacji oraz ich bliskie osoby.

Rozdział III
Majątek Fundacji.

§ 11
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji.

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w wysokości 50.000 zł.
 2. Na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przeznaczona kwota 5.000 zł.
 3. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 12
Dochody Fundacji.

 1. Dochodami Fundacji są :
  a) darowizny, w tym odpisy z podatku dochodowego od osób fizycznych, spadki, zapisy;
  b) dotacje i subwencje od osób prawnych;
  c) dochody ze środków finansowych, z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
  d) dywidendy z zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych posiadanych przez Fundację;
  e) dochody z działalności gospodarczej;
  f) inne wpływy i dochody.
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

§ 13
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji.

 1. Majątek Fundacji może być zbywany, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przeznaczone na działalność statutową lub odpowiednio lokowane.
 2. Środki pieniężne Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Środki pieniężne mogą być lokowane w akcjach, udziałach i papierach wartościowych oraz jednostkach uczestnictwa w funduszach.

§ 14
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach finansowych Fundacji działalność gospodarcza jest oddzielona od działalności statutowej.

Rozdział IV
Organy Fundacji.

§ 15
Organy Fundacji.
Organami Fundacji są :

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 16
Zasady powoływania Rady Fundacji.

 1. Radę Fundacji stanowi od 3 do 5 osób wskazanych przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji trwa aż do odwołania przez Fundatora.
 3. Członek Rady Fundatorów może zrzec się członkostwa w Radzie na podstawie pisemnego oświadczenia przedłożonego Fundatorowi.
 4. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które:
  a. wchodzą w skład Zarządy Fundacji, pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b. byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 17
Kompetencje Rady Fundacji.

 1. Powoływanie i odwoływanie składu Zarządu Fundacji.
 2. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 3. Uchwalanie regulaminu dla Zarządu Fundacji.
 4. Zatwierdzanie rocznych budżetów Fundacji.
 5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.
 6. Opiniowanie zmian w Statucie Fundacji.
 7. Ustanowienie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.
 8. Wyrażanie zgody na podejmowanie decyzji o udziale Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych.
 9. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady kontroli ksiąg rachunkowych oraz badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
 10. Kontrolowanie zgodności działań Fundacji z jej statutem.
 11. Przeprowadzanie kontroli działalności Fundacji w zakresie działań Organizacji Pożytku Publicznego.
 12. Nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 18
Zasady działania Rady Fundacji.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składy Rady.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady na wniosek Fundatora, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5. Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić głosowanie pisemne.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. Zarząd za pisemną zgodą Fundatora może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członka Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 19
Zasady powoływania, skład i czas trwania kadencji Zarządu Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa i dwóch Członków Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 5. Rada Fundacji może odwołać każdego członka Zarządu Fundacji w każdym czasie bez podania przyczyn.

§ 20
Kompetencje Zarządu Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu działań Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji a w szczególności:
  a) uchwalania rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
  b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  c) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
  d) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,
  e) przedkładanie Radzie Fundacji propozycji udzielania dotacji, udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych, powołania zakładów Fundacji, zmian w Statucie Fundacji oraz innych propozycji wymagających zgody Rady Fundacji oraz Fundatora,
  f) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Termin posiedzenia Zarządu Fundacji z projektem porządku obrad ustala prezes Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani. Umowy z członkami Zarządu zawiera przewodniczący Rady Fundacji w oparciu o uchwałę Rady Fundacji.

§ 21
System głosowania Zarządu Fundacji i składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

 1. Do ważności uchwał Zarządu Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej ilości głosów, decyduje głos prezesa.
 2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych i podpisywanie umów i oświadczenia woli w imieniu Fundacji winny być składane przez dwóch członków Zarządu Fundacji – łącznie.

Rozdział V
Działalność gospodarcza.

§ 22
Przedmiot działalności gospodarczej.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie:
  a) kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (70.12 PKD),
  b) wynajmu nieruchomości na własny rachunek (70.20 PKD),
  c) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32 PKD).

§ 23
Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez inne formy organizacyjne.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 24
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie takie nie może jednak nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25
Zmiana statutu, w tym modyfikacja celów Fundacji należy do kompetencji Fundatora.

§ 26
Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Fundator.

§ 27
Likwidacja Fundacji może nastąpić na skutek wyczerpania środków finansowych lub spełnienia celu dla którego została powołana. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator powołując jednocześnie likwidatora.

§ 28
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się zgodnie z art. 58 ust. 5 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Caritas Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach.

Katowice dnia 15 października 2007

Ks. Krzysztof Bąk
Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej

 

statut_fundacja_caritas