STATUT Fundacji Caritas Katowice


Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1
Fundacja „FUNDACJA CARITAS KATOWICE” zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym repertorium A Nr 6199/2007 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 przez notariusza Jacka Darowskiego w dniu 14 sierpnia 2007r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 40 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Katowice

§ 3 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, jeśli działalność ta przysłuży się do bardziej efektywnego realizowania jej celów.

§ 4

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7
1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2. Niezależnie od nadzoru państwowego nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator, zgodnie z przepisami art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele i formy działania Fundacji.

§ 8
1. Celami Fundacji są:

a) działalność społecznie użyteczna, charytatywna i humanitarna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby potrzebującej bez względu na jej wiek, niepełnosprawność, wyznanie, rasę i przekonania;

b) działalność w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji, pomocy społecznej, edukacji oraz wychowania wobec wszystkich potrzebujących;

c) wspieranie kościelnej działalności charytatywne na terenie Archidiecezji Katowickiej,

d) współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi, ze świeckimi instytucjami socjalnymi i dobroczynnymi oraz ludźmi dobrej woli.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu ludności jako Organizacja Pożytku Publicznego w szczególności poprzez:

a) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) współpracę z Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas innych diecezji w Polsce oraz Caritas Polska, a także współdziałanie ze zgromadzeniami zakonnymi, instytucjami i stowarzyszeniami katolickimi i kościelnymi, organami i organizacjami państwowymi, społecznymi oraz z organizacjami innych wyznań, fundacjami, międzynarodowymi instytucjami charytatywnymi w działalności opiekuńczej i charytatywnej,

c) występowanie wobec władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji np. międzynarodowych w interesie osób potrzebujących,

d) możliwość organizowania własnych placówek działalności statutowej i prowadzenie akcji, dających potrzebującym możliwość rehabilitacji społecznej, pracy i płacy, szczególnie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, osobom chorym starszym oraz dzieciom i młodzieży;

e) organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, całkowitej lub częściowej, udzielanie zapomóg gotówkowych i rzeczowych;

f) organizowanie zbiórek, imprez dochodowych oraz różnorakich innych działań celem przysporzenia środków na kościelną działalność charytatywną;

g) działalność wydawniczą;

h) działalność zapobiegającą ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;

i) ochronę i promocję zdrowia;

j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

k) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

l) działalność związaną z wypoczynkiem dzieci i młodzieży; 

m) przeciwdziałanie patologiom społecznym;

n) działalność związaną z ratownictwem w czasie nieszczęśliwych wypadków, klęsk żywiołowych, powodzi, pożarów, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

o) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek, których cel statutowy jest zgodny z Celem działalności Fundacji;

p) promocję i organizację wolontariatu;

r) działalność świetlicową;

s) działalność związana z promocją rodziny, oraz ośrodków adopcyjnych;

t) działalność wydawniczą;

u) ochronę i promocję zdrowia;

w) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

x) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

3. Przedmiotem działalności Fundacji OPP – według Polskiej Klasyfikacji Działalności – jest:

a) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z PKD)

b) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z PKD)

c) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z PKD)

d) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z PKD)

e) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z PKD)

f) opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z PKD)

g) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD)

h) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD)

i) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)

j) działalność wspomagająca edukację (85.60Z PKD)

k) wydawanie książek (58.11Z PKD)

l) działalność organizacji religijnych (94.91Z PKD)

ł) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2 PKD)

m) działalność obiektów kulturalnych (90.04Z PKD)

n) praktyka pielęgniarek i położnych (86.90C PKD)

o) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12Z PKD)

p) wydawanie gazet (58.13Z PKD)

r) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14Z PKD)

s) pozostała działalność wydawnicza (58.19Z PKD)

t) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29Z PKD)

u) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01Z PKD)

w) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03Z PKD)

z) działalność pogotowia ratunkowego (86.90B PKD)

§ 9

W ramach działalności Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 10
1. Fundusz Założycielski Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 50.000 zł.

2. Z powyższej kwoty na prowadzenie działalności gospodarczej zostaje przeznaczona kwota 5.000 zł.

3. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

4. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania.

§ 11
Dochodami Fundacji są:

a) darowizny od osób fizycznych, spadki, zapisy,

b) darowizny od osób prawnych,

c) dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione na rzecz Fundacji przez podmioty krajowe i zagraniczne,

d) odsetki od lokat bankowych,

e) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

f) dochody ze zbiórek, w tym ze zbiórek publicznych organizowanych na jej rzecz,

g) dotacje i subwencje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także z innych źródeł,

h) dochody z tytułu przekazanych od podatników środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

i) dochody z działalności gospodarczej,

j) inne wpływy i dochody.

Dochody, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

§ 12

 1. Majątek Fundacji może być zbywany, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przeznaczone na działalność statutową.
 2. Środki pieniężne Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Środki pieniężne mogą być lokowane na rachunkach bankowych, w obligacjach, udziałach, papierach wartościowych lub innych instrumentach finansowych.

§ 13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Księgi rachunkowe wyodrębniają działalność odpłatna oraz działalność nieodpłatną w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników na poszczególnych działalnościach.
 3. W księgach finansowych Fundacji działalność gospodarcza jest oddzielona od działalności statutowej.

Rozdział IV
Organy Fundacji.

§ 14

Organami Fundacji są :

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje na wspólną pięcioletnią kadencję Fundator.

3. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem:

    1) przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji;

    2) odwołania przez Fundatora, które może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyn;

    3) złożenia przez niego rezygnacji;

    4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Rada Fundacji konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji, ani też osoby pozostające z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, podległości służbowej lub podległości z tytułu zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej o wykonywanie zadań na rzecz Fundacji.

6. Członkami Rady Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swą funkcję nieodpłatnie.

§ 16
Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 2. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 3. Zatwierdzanie rocznych budżetów Fundacji.
 4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;.
 5. Opiniowanie zmian w Statucie Fundacji;
 6. Przeprowadzanie w siedzibie Fundacji kontroli ksiąg rachunkowych oraz badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
 7. Kontrolowanie zgodności działań Fundacji z jej statutem;
 8. Nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji;
 9. Inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi Fundacji nowych działań w ramach celów statutowych;
 10. Uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji;
 11. Wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych);
 12. Wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej 2 członków Rady Fundacji.
 3. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 4. Przewodniczący Rady Fundacji na żądanie każdego członka Rady może zarządzić głosowanie tajne.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 9. Za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji wyrażoną na piśmie, posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub za pomocą innych elektronicznych sposobów porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w trybie określonym w zdaniu poprzedzającym uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 10. W posiedzeniach Rady fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone osoby.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa i dwóch Członków Zarządu.
 2. Wspólna kadencja Zarządu trwa 4 lata..
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem: 

           1) przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji;

          2) odwołania przez Radę Fundacji, w każdym czasie bez podania przyczyn;

          3) złożenia przez niego rezygnacji;

          4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 2. Do zakresu działań Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji a w szczególności:
  a) uchwalania rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
  b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  c) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
  d) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,
  e) przedkładanie do zaopiniowania Rady Fundacji zmian w Statucie Fundacji,                   f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,                                                                             g) przyjmowanie w imieniu Fundacji spadków, darowizn, zapisów, subwencji lub dotacji.
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu lub sam Fundator.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 4. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Fundacji wyrażoną na piśmie posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub za pomocą innych elektronicznych sposobów porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w trybie określonym w zdaniu poprzedzającym uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni za wynagrodzeniem. Umowy z członkami Zarządu zawiera przewodniczący Rady Fundacji w oparciu o uchwałę Rady Fundacji.

§ 20

 1. Do ważności uchwał Zarządu Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów.
 2. Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych o wartości jej przedmiotu nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli w sprawach majątkowych o wartości przedmiotu przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu działających łącznie.
 4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Rozdział V
Działalność gospodarcza.

§ 21
Przedmiot działalności gospodarczej.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie:
  a) kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
  b) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
  c) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (68.32.Z PKD).
 3. Dochód z działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na cele określone w §9 niniejszego statutu oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 22
Zmiana statutu, w tym modyfikacja celów Fundacji należy do kompetencji Fundatora.

§ 23
Likwidacja Fundacji może nastąpić na skutek wyczerpania środków finansowych lub spełnienia celu dla którego została powołana. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator powołując jednocześnie likwidatora.

§ 24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się zgodnie z art. 58 ust. 5 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Caritas Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach.

Katowice dnia 10 grudnia 2016

Ks. Krzysztof Bąk
Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej

 

statut_fundacja_caritas