Pomagamy dzieciom >

post

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 205.000 zł, na działania związane z szeroko pojętą pomocą dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczną dla dzieci, podopiecznych Ośrodków: św. Jacka w Katowicach, św. Faustyny w Tychach, św. Rodzina w Ustroniu Nierodzimiu. Dzięki temu udało się pomóc blisko 500 dzieciom rozwijać się w atmosferze wzajemnego poszanowania i miłości.

jacek    Ośrodek Św. Jacka w Katowicach

Ośrodek św. Jacka otrzymał 150.000 zł, które przeznaczył na wsparcie działań własnych Świetlic Środowiskowych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice. Obejmują one codzienną, systematyczną pomocą blisko 140 dzieci i młodzieży. Uczestnicy Świetlic pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnych, rozbitych, często dotkniętych wynikającą z bezrobocia biedą, a także borykających się z chorobami, w tym alkoholizmem, czy zjawiskami przemocy

Swoim podopiecznym Świetlice zapewniają kilkugodzinny pobyt, także w czasie wolnym od zajęć szkolnych – w przerwach świątecznych i w okresie wakacji. Priorytetową formą pomocy jest dożywianie dzieci. Podopieczni otrzymują dwa posiłki dziennie i podwieczorek.

Wśród pozostałych zadań Świetlic należałoby wymienić organizację zajęć rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych i kulturalno-oświatowych, a także pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce oraz specjalistyczną opiekę wychowawczo-terapeutyczną.

rodzina    Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny Święta Rodzina

Ośrodek mieszczący się w Ustroniu Nierodzimiu realizuje program edukacyjno-wychowawczy dla dziewcząt od 12 roku życia z rodzin dysfunkcyjnych z terenu województwa śląskiego. Ośrodek zapewnia odpowiednie warunki socjalno-bytowe i całodobową opieką dla 20 dziewcząt. Na ten cel Caritas Archidiecezji Katowickiej przeznaczył 40.000 zł z przekazanych środków z 1% podatku.

Realizując program poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów, pomoc w nauce, zajęcia manualne, zabawy, gry, zajęcia taneczne i muzyczne, wycieczki, kolonie, zimowiska, wspólną pracę itp., budowana jest domowa i rodzinna atmosfera. Wszystkie działania mają na celu przygotowanie wychowanek do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

faustyna    Świetlica Socjoterapeutyczna Ośrodka Św. Faustyna w Tychach

Świetlica ta jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego dla 60 dzieci, posiadającą 2 oddziały. W 2013 roku jej działalność została wsparta 15.000 zł, dzięki czemu z oferty Świetlicy mogły skorzystać dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, ubogich materialnie, zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją, niewydolnych wychowawczo, ale także dzieci zagrożone uzależnieniami, mające trudności m.in. w nauce czy też zachowywaniu norm społecznych.

Praca w świetlicy skupia się na zapewnieniu podopiecznym fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej, organizowaniu zajęć rozwijających zainteresowania m.in. muzyczne, taneczne, sportowe, plastyczne, teatralne itp. Dodatkowo Świetlica zajmuje się realizacją programów profilaktycznych, organizacją wypoczynku letniego i zimowego, dożywianiem podopiecznych a także pracą z rodzinami.