Pomagamy seniorom >

post

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 162.862 zł, na działania związane z zapewnieniem jak najlepszej kondycji psychofizycznej seniorów, podopiecznych Ośrodka Św. Floriana w Chorzowie, Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach oraz Ośrodka Św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej.

Dzięki temu blisko 570 osób starszych nadal ma zapewnione wspaniałe warunki do godnego przeżycia jesieni życia, w której nie zabraknie również specjalistycznej opieki.

florian    Ośrodek Św. Florian

W swojej strukturze posiada 2 jednostki: Dom Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej – dla osób starszych. 50-osobowa społeczność pierwszego z nich to osoby w podeszłym wieku. Misją Domu jest utrzymanie mieszkańców w jak najlepszej kondycji zarówno psychicznej jak i ruchowej, a w przypadku osób chorych zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz zaspokajanie potrzeb duchowych. Ponadto w Domu obowiązują zasady dotyczące podmiotowego i indywidualnego traktowania mieszkańców, współdziałania w rozwiązywaniu problemów i uwzględnianiu potrzeb. Placówka jak każda inna zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież .

anna    Dom Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach

W 2013 roku otrzymał ze środków zgromadzonych z przekazanego 1% podatku na Fundację Caritas Katowice 40.000 zł. Dzięki temu 54 podopiecznych zamieszkujących Dom otrzymało po raz kolejny fachową pomoc. W zakresie potrzeb bytowych DPS Św. Anna zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie oraz utrzymanie czystości. Dodatkowo świadczy usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych pensjonariuszy, udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, a także pielęgnacji. Prowadzone są także działania wspomagające, polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych itp.

elzbieta    Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskie

W strukturze Ośrodka św. Elżbieta powstały dwie formy pomocy osobom starszym: Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Seniorów. To piękne dzieło zostało w 2013 roku wsparte kwotą 22.862 zł przez Fundację Caritas Katowice środkami zgromadzonymi w ramach przekazania przez darczyńców 1% podatku. Pomoc ta została wykorzystana dla seniorów Ośrodka św. Elżbieta. W Domu Pomocy Społecznej przebywa 90 mieszkańców – osób starszych, które ze względu na wiek i aktualny stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania oraz wymagają stałych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Z kolei w ŚDS uczestniczy 15 osób starszych ze schorzeniami układu nerwowego, które ze względu na stan fizyczny lub psychiczny nie mogą lub nie chcą mieszkać same, pomimo że mają zapewnioną opiekę ambulatoryjną i usługi opiekuńcze.