Pomagamy niepełnosprawnym >

post

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 162.000 zł, na wspomaganie działań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych: Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach, Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie Borowej Wsi, Ośrodka Najświętsze Serce Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej Halembie, Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.Dzięki temu udało się kontynuować dzieło stwarzania warunków godnego życia blisko 2000 osób niepełnosprawnych.

rozancowa    Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

Realizuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym:
– dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które uczęszcza 40 osób,
– dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zaburzonych psychicznie w ramach Środowiskowych Domów Samopomocy w Woli i Pszczynie, na które uczęszcza po 25 osób w każdej placówce

W 2013 roku działalność ta została wsparta środkami przekazanymi przez darczyńców Fundacji Caritas Katowice w ramach 1% podatku kwotą 82.000 zł.

Dzięki temu oprócz terapii zajęciowej, licznych treningów i rehabilitacji, podopieczni mają możliwość korzystania z wyjazdów na basen, z wycieczek jednodniowych, kilkudniowych, z wyjazdów wakacyjnych, z wyjść do kina i wielu innych atrakcji. Uczestnicy biorą udział w licznych konkursach plastycznych, wokalnych i recytatorskich.

Ponadto Ośrodek organizuje od 2003 roku Międzyośrodkowe Zawody Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych w Suszcu, skupiające corocznie ponad 30 placówek z terenu województwa śląskiego, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Przez 4 dni zawodów przewija się przez nie ponad 300 niepełnosprawnych zawodników i ponad 200 wolontariuszy.

karolina    Ośrodek Błogosławiona Karolina

Sprawuje opiekę m.in. nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie. Dzięki środkom zgromadzonym w ramach 1% z przekazanych przez darczyńców na Fundację Caritas Katowice, placówka została znacznie rozbudowana w latach 2008 – 2012. W 2013 roku Fundacja przekazała kwotę 40.000 zł na bieżącą działalność placówki. Obecnie w strukturach Ośrodka Błogosławiona Karolina funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Świetlica Terapeutyczna, łącznie obejmując pomocą blisko 100 podopiecznych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej poszerzają wiadomości i rozwijają swoje umiejętności w siedmiu pracowniach, w których uczą się konkretnych zajęć, wynikających z profili pracowni. Mają oni zapewniony również udział w grupowych zajęciach z psychologiem i rehabilitantem. Codziennie podopieczni korzystają z posiłku oraz są dowożeni busem na zajęcia do Warsztatu z terenu całego powiatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia dla 35 dorosłych osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczy jest placówka oświatową sprawującą opiekę nad 17 osobami w wieku 4 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną. Celem edukacji uczniów jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

borowa    Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”

Ośrodek działa w oparciu o Caritas Archidiecezji Katowickiej. W 2013 roku jego działalność została wsparta przez Fundację Caritas Katowice kwotą 15000 zł pochodząca ze środków zgromadzonych w ramach 1% podatku. Ośrodek jest placówką koedukacyjną, całodobową o zasięgu ponad lokalnym. Społeczność stanowią dzieci i młodzież z niepełnosprawnością narządu ruchu lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Z Ośrodka korzystają również osoby niepełnosprawne z zewnątrz – uczestniczą one w życiu ośrodka poprzez uczęszczanie na zajęcia terapii zajęciowej, ośrodka rehabilitacji dziennej oraz pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności osób niepełnosprawnych, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Na warsztaty uczęszcza 50 podopiecznych, którzy dojeżdżają lub są dowożeni na zajęcia z powiatu mikołowskiego.

W skład Ośrodka „Miłosierdzie Boże” wchodzi również Jedyny w Polsce Dom Pomocy Społecznej w pełni przystosowany i zamieszkiwany przez dzieci i młodzież z dysfunkcją narządu ruchu. 150 wychowanków zamieszkuje 10-osobowe grupy rodzinkowe. Każda grupa ma do dyspozycji mieszkanie: 2-, 3-osobowe pokoje, jadalnię/świetlicę, 2 łazienki, aneks kuchenny. Mieszkańcy są objęci indywidualnym programem postępowania usprawniającego, co przejawia się w zajęciach codziennej rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, terapii zajęciowej i edukacji.

serce    Ośrodek Najświętsze Serce Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej Halembie

Ośrodek ten jest jednostką usytuowaną w dwóch budynkach przy ulicy Kłodnickiej 103 oraz Kłodnickiej 91. Mieszczą się w nich Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób z upośledzeniem umysłowym oraz Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja Caritas w 2013 roku wsparła to dzieło kwotą 15000 zł pochodzącą z zebranych środków w ramach 1% podatku.

Dom Pomocy Społecznej jest placówką całodobową, w której aktualnie przebywa 95 mieszkańców, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pensjonariusze mieszkają w jedno- lub dwuosobowych pokojach. Część uczęszcza jeszcze do szkół, część pracuje zawodowo głównie w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywizacji zawodowej, a pozostali uczęszczają na zajęcia do warsztatu terapii zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego o charakterze rehabilitacyjnym. Warsztat liczy 130 uczestników, którzy maja możliwość skorzystania z wielu specjalistycznych pracowni, a także objęci są opieką psychologiczną i psychiatryczną. Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z rehabilitacji ruchowej, hipoterapii, dogoterapii i muzykoterapii.

matka    Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

Od początku istnienia ośrodkowi przyświecało wiele celów, w tym m.in. działalność polegająca na niesieniu pomocy humanitarnej m.in. osobom niepełnosprawnym poprzez:
-kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną
-działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej
-współdziałanie z rodzinami uczestników i wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W 2013 roku Fundacja Caritas Katowice wsparła te działania środkami pieniężnymi w wysokości 10000 zł zgromadzonymi dzięki darczyńcom 1% podatku.

W ramach Ośrodka działa m.in. Dom Pomocy Społecznej dla 27 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo, co do których terapia prowadzona jest zarówno w formie dziennej jak i całodobowej, a także Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla 50 osób niepełnosprawnych realizujący zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.