Pomagamy Nabór na stanowisko kierownicze do żłobka w Żorach

post
FUNDACJA CARITAS KATOWICE OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO KIEROWNICZE DO ŻŁOBKA W ŻORACH
 
I. Organ prowadzący: Fundacja Caritas Katowice, ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice
 
II. Nazwa i adres placówki: Niepubliczny Żłobek, ul. Garncarska 16 a, 44-240 Żory
 
III.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo).
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
5. Nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona.
7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
8. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
9. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w  żłobku w tym badania sanitarno-epidemiologiczne.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych, ustawy , Kodeksu Pracy, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
3. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
4. Odporność emocjonalna i samokontrola.
5. Gotowość do stałego samodoskonalenia.
6. Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.
7. Samodzielność
 
V. Zakres obowiązków:
1. Kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka.
2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno–wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
3. Kierowanie zespołem pracowników.
4. Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji.
5. Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi.
6. Zarządzanie powierzonym majątkiem i  mieniem, jego należyte zabezpieczenie.
7. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.
8. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.
9. Reprezentowanie na zewnątrz.
 
VI. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Kwestionariusz-Kandydat)
3. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
4. Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka.
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy jeżeli kandydat pracuje), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym w Żłobku.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu     z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. (Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.)
10. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. (Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niefigurowaniu w w/w bazie.)
11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
12. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
13. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
VII.  Warunki pracy na danym stanowisku:
- Pełny etat od 1 września 2019r
- praca w budynku,
- bezpieczne warunki pracy,
- budynek wyposażony w podjazd, drzwi i korytarz o odpowiedniej szerokości,
 
VIII. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu:
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres Fundacja Caritas Katowice, ul. Wita Stwosza 20, 40-041 Katowice do dnia 30.07.2019r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE DO ŻŁOBKA W ŻORACH”
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.